Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών

Goalkeeper

Η «Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών», ειδικώς αναγνωρισμένο
φιλανθρωπικό σωματείο, ιδρύθηκε το 1972 με σκοπό την ανάπτυξη της πρόνοιας για τα άτομα που
πάσχουν από εγκεφαλική παράλυση στην Ελλάδα.

Socials